വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രാദേശികം

more

എസ്.വൈ.എസ് പയ്യന്നൂർ സോൺ യൂത്ത് പാർലിമെന്റ് മാർച്ച് 19 ന് മണ്ടൂരിൽ

പിലാത്തറ: എസ് വൈ എസ് പയ്യന്നൂർ സോൺ യൂത്ത്

read more

രാമപുരം പുഴയോരം കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ച് സംരക്ഷിക്കൽ

ചെറുതാഴം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ

read more

നിങ്ങളുടെ വാര്‍ത്ത‍

more

സ്കൂളുകൾക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു

കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ.

read more

ഉദ്ഘാടനവും യാത്രയയപ്പും 31 ന്

കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവ.സെൻട്രൽ യു.പി സ്കൂൾ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ.

read more

സ്മാർട്ട് ടി.വി വിതരണം ചെയ്തു

അംഗൻവാടികളിലെ ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യത്തിനായി കേരള സർക്കാർ .

read more