കൃഷി

ചക്ക ചകിണി വറുത്തത് !

ചക്ക ചകിണി വറുത്തത് .

ഫിംഗർ...

read more

ചക്ക പുഡിംഗ് !

ചക്ക പുഡിംഗ്

നല്ല പഴുത്ത...

read more

ചക്ക വരട്ടിയത്!

ചക്ക വരട്ടിയത്. 

(ചക്ക...

read more

Vergin coconut oil - ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ.!

ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ.

അവശ്യമുള്ള...

read more

കൂവ പൊടി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം .!

കൂവ പ്രധാനമായും മൂന്നു തരം ഉണ്ട് . നീല കൂവ , മഞ്ഞ കൂവ ,...

read more

വെള്ളീച്ചവിശേഷങ്ങൾ :-!

വെള്ളീച്ചവിശേഷങ്ങൾ :-

മുളക് , തക്കാളി എന്നീ...

read more

ചീരയുടെ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം !

ഇലപ്പുള്ളി രോഗം – റൈസോക്ടോണിയ സൊളാനി...

read more