കൃഷി

#റോക്കറ്റ് - മുളക് ചെടികൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് കായ ഉണ്ടാകാൻ !

#റോക്കറ്റ് മുളക് ചെടികൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് കായ...
read more

അമിട്ട് - ഏത് പൂ ചെടികളും തഴച്ചു വളരാൻ ഒരു വളർച്ചാ ത്വരകം!

#അമിട്ട് അമിട്ട് എന്താണെന്നും ,അമിട്ട്...
read more

തലക്കോടത്ത്  നെൽകൃഷി കൊയ്ത്തുത്സവം !

ഉണർവ് സ്വയം സഹായ സംഘം, കർഷക സംഘം തലക്കോടത്ത് ...
read more

smam project ന്റെ ഭാഗമായി കാർഷികയന്ത്രവിതരണം നടത്തി!

കേരള കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ smam project ന്റെ...
read more

ആകാശവെള്ളരി!

ആകാശവെള്ളരി: 200 വര്‍ഷം വരെ ആയുസ്സുള്ള...

read more

മുല്ല കൃഷി - ആദായം ഒപ്പം ആനന്ദകരം!

മുല്ല കൃഷി  --------------- മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി പുരാതന കാലം...
read more

കപ്പ(മരച്ചീനി)ചരിതം !

കപ്പ(മരച്ചീനി)ചരിതം  -------------------------------- മലയാളിയുടെ...
read more

ഏലക്കാ ഗുണങ്ങള്‍ !

ഏലം പ്രധാനമായും ഒരു സുഗന്ധവസ്തുവായാണ്...
read more