കൃഷി

കൂവ പൊടി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം .!

കൂവ പ്രധാനമായും മൂന്നു തരം ഉണ്ട് . നീല കൂവ , മഞ്ഞ കൂവ ,...

read more

വെള്ളീച്ചവിശേഷങ്ങൾ :-!

വെള്ളീച്ചവിശേഷങ്ങൾ :-

മുളക് , തക്കാളി എന്നീ...

read more

ചീരയുടെ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം !

ഇലപ്പുള്ളി രോഗം – റൈസോക്ടോണിയ സൊളാനി...

read more

തുരത്താം പടവലപുഴുവിനെ !

ഗുണ്ട് "എന്ന ജൈവ കീടനാശി പ്രയോഗിക്കാം...

read more

പേരക്ക!

*തൊടികളിലും വീട്ടുമുറ്റത്തും അധികം പരിചരണങ്ങളില്ലാതെ...
read more

#റോക്കറ്റ് - മുളക് ചെടികൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് കായ ഉണ്ടാകാൻ !

#റോക്കറ്റ് മുളക് ചെടികൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് കായ...
read more

അമിട്ട് - ഏത് പൂ ചെടികളും തഴച്ചു വളരാൻ ഒരു വളർച്ചാ ത്വരകം!

#അമിട്ട് അമിട്ട് എന്താണെന്നും ,അമിട്ട്...
read more

തലക്കോടത്ത്  നെൽകൃഷി കൊയ്ത്തുത്സവം !

ഉണർവ് സ്വയം സഹായ സംഘം, കർഷക സംഘം തലക്കോടത്ത് ...
read more