കൃഷി

തലക്കോടത്ത്  നെൽകൃഷി കൊയ്ത്തുത്സവം !

ഉണർവ് സ്വയം സഹായ സംഘം, കർഷക സംഘം തലക്കോടത്ത് ...
read more

smam project ന്റെ ഭാഗമായി കാർഷികയന്ത്രവിതരണം നടത്തി!

കേരള കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ smam project ന്റെ...
read more

ആകാശവെള്ളരി!

ആകാശവെള്ളരി: 200 വര്‍ഷം വരെ ആയുസ്സുള്ള...

read more

മുല്ല കൃഷി - ആദായം ഒപ്പം ആനന്ദകരം!

മുല്ല കൃഷി  --------------- മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി പുരാതന കാലം...
read more

കപ്പ(മരച്ചീനി)ചരിതം !

കപ്പ(മരച്ചീനി)ചരിതം  -------------------------------- മലയാളിയുടെ...
read more

ഏലക്കാ ഗുണങ്ങള്‍ !

ഏലം പ്രധാനമായും ഒരു സുഗന്ധവസ്തുവായാണ്...
read more

ചെറുതാഴം കൃഷി ഭവന്റെ കീഴിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ നടീൽ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു!

കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സസ്യാരോഗ്യ ക്ലിനിക്കിന്റെ (crop health management)...
read more

കൃഷി ടിപ്പ്സ്സ്!

വീട്ടു പറബിലെ ചെടികൾക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു പൈപ്പ്...
read more

കീടനിയന്ത്രണം കീടനാശിനിയായി കഞ്ഞിവെള്ളം.!

കീടനിയന്ത്രണം കീടനാശിനിയായി കഞ്ഞിവെള്ളം.    ...
read more