കൃഷി

ഏലക്കാ ഗുണങ്ങള്‍ !

ഏലം പ്രധാനമായും ഒരു സുഗന്ധവസ്തുവായാണ്...
read more

ചെറുതാഴം കൃഷി ഭവന്റെ കീഴിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ നടീൽ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു!

കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സസ്യാരോഗ്യ ക്ലിനിക്കിന്റെ (crop health management)...
read more

കൃഷി ടിപ്പ്സ്സ്!

വീട്ടു പറബിലെ ചെടികൾക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു പൈപ്പ്...
read more

കീടനിയന്ത്രണം കീടനാശിനിയായി കഞ്ഞിവെള്ളം.!

കീടനിയന്ത്രണം കീടനാശിനിയായി കഞ്ഞിവെള്ളം.    ...
read more

ചെലവില്ലാ കൃഷി ലാഭകൃഷി!

ബക്കളത്തെ സി. അനില്‍കുമാറിന്റെ കൃഷി സ്ഥലത്ത്...
read more

മറന്നുപോയോ അടതാപ്പിനെ!

        ഒരുകാലത്ത് മലയാളികള്‍ കറികളില്‍ ധാരാളമായി...
read more

#തക്കാളിയ്ക്കൊപ്പം!

തക്കാളി പൂവിട്ടു തുടങ്ങുന്നു. ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഫിഷ്...
read more