കൃഷി

പാവലിലെ കൃത്രിമ പരാഗണം!

പാവലിലെ കൃത്രിമ പരാഗണം ടിപ്സ്  പലരും പരീക്ഷിച്ച്...
read more

ജൈവ വിളവിനായ് ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് തയ്യാറാകാം !

ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് പച്ചക്കറികളുടെ ഇഷ്ട തോഴിയാണ്. ഓരോ...
read more

മികച്ച വിളവിനായ് അമൃത ജലം!

അമൃത ജലം -------------------- ഇത് ചാണകം മൂത്രം ശര്‍ക്കര എന്നിവയുടെ...
read more

വിഷരഹിതപച്ചക്കറിക്കായി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ!

വിഷരഹിതപച്ചക്കറിക്കായി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക്...
read more

കൃഷിത്തോട്ടം ഗ്രൂപ്പ് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ!

സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകൾ എന്നത് ഇന്നൊരു വാർത്തയല്ല   കാർഷിക...
read more

വള്ളിപ്പയർ കൃഷി ചെയ്യാം!

വള്ളിപ്പയർ നടാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാസം ജുലായ് ആണ് . എങ്കിൽ...
read more

ഗ്രോബാഗ് കൃഷിക്ക് ഒരു ടൈംടേബിൾ!

 ഗ്രോബാഗ് കൃഷിക്ക് ഒരു ടൈംടേബിൾ ഒരാഴ്ച ചെയ്യേണ്ട...
read more

ശീതകാല പച്ചക്കറി വിളവെടുക്കാം cabbage & coli flower !

cabbage & coliflower cabbage മൂപ്പ് (തൈ നട്ട ശേഷം പൂര്‍ണ്ണ ഗുണത്തോടെ...
read more

രുചിയിൽ കേമൻ വേങ്ങേരി വഴുതന !

വഴുതന കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല രുചിയുളളതും ,കമർപ്പ്...
read more