പ്രാദേശീക ആര്‍ട്സ് വാര്‍ത്തകള്‍പിലാത്തറ ഫെസ്റ്റ് സംഘാടക സമിതി  രൂപീകരിച്ചു.  !

ജെ സി ഐ പിലാത്തറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2019 ഏപ്രിൽ...

read more

ജീവിത നാട്ടകത്തിലെ സർഗ്ഗ തേജസ്സുകൾ!

ലോകഭിന്നശേഷി ദിനചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചു...

read more

കടന്നപ്പള്ളിയിൽ തിലകൻ സ്മാരക നാടകോത്സവം !

നേതാജി കടന്നപ്പള്ളി ആതിഥ്യമരുളുന്ന തിലകൻ സ്മാരക...

read more

പ്രവാസത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു!

എം വി രവി പിലാത്തറ എഴുതിയ  "പ്രവാസത്തിന്റെ...

read more

ചന്ദ്രഗിരി ഇതു പിലാത്തറയുടെ സിനിമ !

ചന്ദ്രഗിരി ഇതു പിലാത്തറയുടെ...

read more

മണ്ണിലേക്കിറങ്ങിയ സിനിമാകാലം.!

സിനിമ എല്ലായെപ്പോഴും പ്രാദേശികമാണ്. പ്രാദേശികമായ...

read more