പഠിപ്പുര


പഠിക്കാം മെഡിക്കൽ സ്ക്രൈബിങ്

ബേസിക് കോളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു മാത്രം.

_________________________________

ഡോക്ടർ രോഗി സംഭാഷണം അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്താൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയ ആണ് മെഡിക്കൽ സ്ക്രിബിംഗ്.

സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ സ്ക്രിബിംഗ് പിലാത്തറയിൽ അത്യാധുനിക ക്ലാസ്സ്‌റൂമുകളുടെയും ലാബുകളുടെയും സൗകര്യത്താൽ പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപകർ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നു.

സയൻസ് വിഷയങ്ങളോ, മൈക്രോബയോളജി, ബയോടെക്നോളജി , കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന.

അദ്ധ്യാപകരുടേയും , വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സുതാര്യമായ ഇടപെടലുകൾക്കും സംശയ നിവാരണത്തിനും വേണ്ടി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 16 വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക 

School of Medical Scribing ( Kannur )

Archikites Online Business Solution & Education,

Mythri Building, Opp Busstand, N H Pilathara, Kannur, Kerala - 670503

8281016662

http://www.medicalscribingschool.com/loading...