വിവരണം വരച്ച ചിത്രങ്ങള്‍


സുനിത കുഞ്ഞിമംഗലം വരച്ച പെയിന്റിംഗ്

ശാരീരികമായ പരിമിതികളെ വരകളുടെ  സാദ്ധ്യതകളാൽ മറികടന്ന കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനതാരം ലോക പ്രശസ്ത മൗത്ത് പെയിന്ററും ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവുമായ സുനിത കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ കേരള സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചർ ആദരിച്ചു 

...
Reporter: shanil Cheruthazham


loading...