വിവരണം വരച്ച ചിത്രങ്ങള്‍


തെയ്യം വരകളിലൂടെ

...
Reporter: സന്തോഷ്‌ ചെറുതാഴം