വാര്‍ത്താ വിവരണം

PHP പ്രോഗ്രാമർ ഇന്റർവ്യൂ 19-06-2018 ചൊവ്വാഴ്ച

18 June 2018
Reporter: Tony Thomas

പിലാത്തറയുള്ള   Archikites സോഫ്റ്റ്‌വെയർ  ഡെവലപ്മെന്‍റ്   കമ്പനിയിലേക്ക് Software  Development Trainees പോസ്റ്റിലേക്ക്  ഡിഗ്രി/ ബിടെക് / പിജി   പഠിച്ചിറങ്ങിയവരോ  പരീക്ഷയുടെ  ഫലം  കാത്തിരിക്കുന്നവരോ  ആയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  19-06-2018 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു . (Exam Supply ക്കാർക്കും ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാം   ) .  

            ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ  8281016662  , 049720 802790Tags:
loading...