വാര്‍ത്താ വിവരണം

പുറച്ചേരി കല്ലം വള്ളി ഇല്ലത്ത് സുഭദ്ര ടീച്ചർ അന്തരിച്ചു

29 September 2018
Reporter: udayan

പുറച്ചേരി കല്ലം വള്ളി ഇല്ലത്ത് സുഭദ്ര ടീച്ചർ അന്തരിച്ച വിവരം വ്യസന സമേതം അറിയിക്കുന്നു. സംസ്കാരം നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇല്ലപ്പറമ്പിൽ( 09-30-2018)Tags:
loading...