ഉത്സവം


ശ്രീ വയനാട്ടുകുലവന്‍ ക്ഷേത്രം കണ്ണപുരം

Reporter: Shanil Cheruthazham
കണ്ണപുരം പൂക്കേട്ടി തറവാട് ശ്രീ വയനാട്ടുകുലവന്‍ ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

കണ്ണപുരം പൂക്കേട്ടി തറവാട് ശ്രീ വയനാട്ടുകുലവന്‍ ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം 2017 ഒക്ടോബര്‍ 8, 29 ( തുലാം 11,12) ശനി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ കൊണ്ടാടുന്നതാണ്.
More Details Contact : Rajeevan Creative : 9745008294loading...