വാര്‍ത്താ വിവരണം

അന്നൂർ പൂമാല കാവിൽ നടന്ന കാർത്തിക വിളക്ക്

4 December 2017
Reporter: Vivek

വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ *കാർത്തിക* ദിനത്തിൽ അന്നൂർ പൂമാല കാവിൽ നടന്ന കാർത്തിക വിളക്ക്.Tags: