കല്ല്യാശ്ശേരി വാർത്തകൾ

മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതി നാടിന‌് കുതിപ്പാകും: സെമിനാർ !

മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതി  വിനോദ സഞ്ചാര...

read more

സ്കൂളുകളിൽ പരിസ്ഥിതി ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടിയുമായി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം!

പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ചെറുക്കൂ പരിസ്ഥിതിയെ രക്ഷിക്കൂ...

read more

പഴയങ്ങാടി  പാലം     സർവെ നടപടി പൂർത്തിയായി!

പഴയങ്ങാടി പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ...

read more

പിലാത്തറ ടൗണിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു !

പിലാത്തറ ടൗണിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ...

read more