കല്ല്യാശ്ശേരി വാർത്തകൾ

പഴയങ്ങാടി  പാലം     സർവെ നടപടി പൂർത്തിയായി!

പഴയങ്ങാടി പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ...

read more

പിലാത്തറ ടൗണിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു !

പിലാത്തറ ടൗണിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ...

read more

റോഡുകൾ മെക്കാഡം ടാറിംഗ് പ്രത്യേക ഭരണാനുമതി !

കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന രണ്ട് റോഡുകളുടെ...

read more

സുൽത്താൻ കനാൽ നവീകരിക്കാൻ 2.75 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി!

സുൽത്താൻ കനാൽ നവീകരിക്കാൻ 2.75 കോടി രൂപയുടെ...

read more