കല്ല്യാശ്ശേരി വാർത്തകൾ

സ്കൂളുകളിൽ പരിസ്ഥിതി ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടിയുമായി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം!

പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ചെറുക്കൂ പരിസ്ഥിതിയെ രക്ഷിക്കൂ...

read more

പഴയങ്ങാടി  പാലം     സർവെ നടപടി പൂർത്തിയായി!

പഴയങ്ങാടി പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ...

read more

പിലാത്തറ ടൗണിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു !

പിലാത്തറ ടൗണിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ...

read more

റോഡുകൾ മെക്കാഡം ടാറിംഗ് പ്രത്യേക ഭരണാനുമതി !

കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന രണ്ട് റോഡുകളുടെ...

read more