കല്ല്യാശ്ശേരി വാർത്തകൾ

പിലാത്തറ ടൗണിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു !

പിലാത്തറ ടൗണിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ...

read more

റോഡുകൾ മെക്കാഡം ടാറിംഗ് പ്രത്യേക ഭരണാനുമതി !

കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന രണ്ട് റോഡുകളുടെ...

read more

സുൽത്താൻ കനാൽ നവീകരിക്കാൻ 2.75 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി!

സുൽത്താൻ കനാൽ നവീകരിക്കാൻ 2.75 കോടി രൂപയുടെ...

read more

ഇരിണാവ് കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് അക്കാദമി!

ഇരിണാവ് കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് അക്കാദമി: ടി.വി. രാജേഷ്...
read more

കേരള ക്ഷേത്ര കലാ അക്കാദമി മ്യൂസിയം ഉത്ഘാടനം !

ദാരു ലോഹ ശിലാ മുഖത്തെഴുത്ത് മ്യൂസിയം മാർച്ച് 3 നു...
read more