കല്ല്യാശ്ശേരി വാർത്തകൾ

സെലസ്റ്റിയ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഉത്സവത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ ക്ലാസ് സമാപിച്ചു. !

കുട്ടികളെ ശാസ്ത്ര രഹസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളറയിലേക്ക്...
read more

പഴയങ്ങാടി പൗരവേദി യാഥാർത്ഥ്യമായി!

മാടായിയുടെ സാംസ്കാരികോർജ്ജത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന...
read more