ഓര്‍മചെപ്പ്

അതിയടം കണ്ണ പെരുവണ്ണാൻ!

         കണ്ണ പെരുവണ്ണാൻ കോലത്തു നാട്ടിലെ കാവുകളിൽ...
read more