ഓര്‍മചെപ്പ്

ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ - ഖരം!

         പ്രകാശ് ചെങ്ങൽ അഭിനയത്തികവ്കൊണ്ട്...
read more

ഓർമ്മച്ചെപ്പ് - പിലാത്തറ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു കുട്ടിഡോക്ടർ!

‘‘മാമാ... ഞാൻ കുറച്ചുദിവസം മാമന്റെ അടുത്തേക്ക്‌...
read more

അതിയടം കണ്ണ പെരുവണ്ണാൻ!

         കണ്ണ പെരുവണ്ണാൻ കോലത്തു നാട്ടിലെ കാവുകളിൽ...
read more