പഠിപ്പുര

ശിവരാത്രി മാഹാത്മ്യം!

“ആയിരം ഏകാദശിക്കു തുല്യമാണ് അര...

read more

മന്നത്ത്‌ പത്മനാഭൻ!

മന്നത്ത്‌ പത്മനാഭൻ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക സാമുദായിക...
read more

ഇടം കയ്യൻമാർ ഉണ്ടാകുന്നത്.!

ഇടം കൈ പ്രതിഭാസത്തിന്‍റെ കാരണം പൂർണമായും...
read more

അഷ്ടാംഗയോഗ!

അഷ്ടാംഗയോഗ  =============== അഷ്‌ടാംഗ യോഗ എന്നാല്‍ എട്ട്‌...
read more

ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ!

*ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ* ആധുനികഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും...
read more

നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ!

*നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ* കേരളത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളായി...
read more

എന്താണ് ക്യാന്‍സര്‍ ? മനസിലാകാം പരിഹരിക്കാം !

എന്താണ് ക്യാന്‍സര്‍? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള...
read more

ദേശീയഗാനം എഴുതിയത് ആരാണ് ?!

“ഇന്ത്യ എന്‍റെ രാജ്യമാണ്.എല്ലാ ഭാരതീയരും എന്‍റെ...
read more

പാലിനോളജി – പൂമ്പൊടിയെ പറ്റിയുള്ള പഠനം!

*പാലിനോളജി – പൂമ്പൊടിയെ പറ്റിയുള്ള...
read more