പ്രാദേശീക വാര്‍ത്തകള്‍ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിളിൽ എപ്പിലെപ്സി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. !

ലോക അപസ്മാര ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹോപ്പ്...

read more

മാന്യമഹാജനങ്ങളെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടന്നു !

പിലാത്തറ ഡോട്ട് കോം  ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ...

read more

അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം... ഒരു കൊച്ചു പേഴ്സ് കഥ!

അവസാനം കണ്ടെത്തി... അവിടെയും കടലിന്റെ...

read more

പിലാത്തറ ഡോട്ട് കോം അംഗങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു!

2019 വർഷ പിലാത്തറ ഡോട്ട് കോമിനെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്...

read more

പാലിയേറ്റീവ് മെഗാ സംഗമം  ചൂട്ടാട്‌ ബീച്ചിൽ  സംഘടിപ്പിച്ചു. !

ദേശീയ പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാടായി...

read more

പുരസ്കാര നിറവിൽ കൊവ്വൽ റെഡ് സ്റ്റാർ !

ചെറുതാഴം - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മികച്ച ക്ലബിനുള്ള...

read more