രചനകൾ

ചെറുകഥ : മൃണാളിനി !

മൃണാളിനി                    ●●~~~~~~●●    ...
read more

അച്ഛൻ പ്ലാവ്!

കഥ അച്ഛൻ പ്ലാവ് രംഗം 1 പുലർച്ചെയുള്ള ഓട്ടം...
read more

പിലാത്തറ ദം - ബിരിയാണി !

മിനിക്കഥ   പിലാത്തറ ദം - ബിരിയാണി പാന്റ്സിന്റെ...
read more