ഉത്സവം


കാമ്പ്രത്ത് ശ്രീ വിഷ്ണുമൂര്‍ത്തി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

Reporter: vivek kunhimangalam
കാമ്പ്രത്ത് ശ്രീ വിഷ്ണുമൂര്‍ത്തി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം 2017 ഒക്ടോബര്‍ 30, 31 ന്

കാമ്പ്രത്ത് ശ്രീ വിഷ്ണുമൂര്‍ത്തി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം 2017 ഒക്ടോബര്‍ 30, 31 ( 1193 തുലാം 13, 14)തിങ്കള്‍, ചൊവ്വ

More info Contact : Vivek 98956 96262
 loading...