കല്ല്യാശ്ശേരി വാർത്തകൾ

ചെറുതാഴത്ത് ഊർജിത നെൽകൃഷി വികസനപദ്ധതി തുടങ്ങി.!

ചെറുതാഴം സഹകരണബാങ്കിൻ്റെ  സഹായത്തോടെ 250 ഏക്കറിൽ...

read more

കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം A+ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കും!

കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ...

read more

ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി പുരസ്ക്കാര വിതരണം നടന്നു!

ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ ഈ വർഷത്തെ പുരസ്ക്കാരം...

read more

വിദ്യാലയ വികസനം കല്യാശ്ശേരിയിലൂടെ!

കല്യശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ...

read more

താവം റെയിൽവെ മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായി!

താവം റെയിൽവെ മേൽപ്പാലം നാളെ (സ്പതംബർ 4.2018) രാവിലെ 9...

read more