കല്ല്യാശ്ശേരി വാർത്തകൾ

കോവിഡ് 19 കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം ഹെൽപ് ഡസ്ക് ആരംഭിച്ചു !

കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ ടി വി രാജേഷ് MLA യുടെ...

read more

കല്യാശേരി മണ്ഡലം:   ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം 2020!

കണ്ണൂർ പരിയാരം  ഗവ മെഡിക്കൽ  കോളേജ്...

read more

ചെറുതാഴത്ത് ഊർജിത നെൽകൃഷി വികസനപദ്ധതി തുടങ്ങി.!

ചെറുതാഴം സഹകരണബാങ്കിൻ്റെ  സഹായത്തോടെ 250 ഏക്കറിൽ...

read more

കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം A+ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കും!

കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ...

read more

ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി പുരസ്ക്കാര വിതരണം നടന്നു!

ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ ഈ വർഷത്തെ പുരസ്ക്കാരം...

read more