കല്ല്യാശ്ശേരി വാർത്തകൾ

ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി പുരസ്ക്കാര വിതരണം നടന്നു!

ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ ഈ വർഷത്തെ പുരസ്ക്കാരം...

read more

വിദ്യാലയ വികസനം കല്യാശ്ശേരിയിലൂടെ!

കല്യശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ...

read more

താവം റെയിൽവെ മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായി!

താവം റെയിൽവെ മേൽപ്പാലം നാളെ (സ്പതംബർ 4.2018) രാവിലെ 9...

read more

കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡല സമഗ്ര വികസനത്തിനായി U.B.A പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. !

കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ സമഗ്ര...

read more