രചനകൾ

അലറണ്ട മാറിത്തരാം !!!!

പഫാ **** മോനേ നിന്റെ #പ്രൈവറ്റ്_ബസ് എന്ത് ***...

read more

ലാത്തിരി പൂത്തിരി കമ്പിത്തിരി... !

ചെറുകഥ: ലാത്തിരി പൂത്തിരി കമ്പിത്തിരി...

read more

ഞാനൊരു 'വെറും'മരം - കവിത!


ഞാനൊരു മരം
പച്ചയിലകളും
ഇളംപിങ്ക്...

read more

സെയ്റനരസിംഹറെഡ്ഢി - സിനിമ റിവ്യൂ !

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ...

read more

ഈ ചിത്രങ്ങൾ  ചില കഥകൾ പറയും!

സമയം  രണ്ടു മണി  കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിട്ട്.  ഒരു...

read more