രചനകൾ

സെയ്റനരസിംഹറെഡ്ഢി - സിനിമ റിവ്യൂ !

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ...

read more

ഈ ചിത്രങ്ങൾ  ചില കഥകൾ പറയും!

സമയം  രണ്ടു മണി  കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിട്ട്.  ഒരു...

read more

അടരില്ലൊരിക്കലും!

പ്രണയം പടർന്നൊരീ കോമളവല്ലികൾ
തരുമേനിയാകെ...

read more

മരിക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കുന്നവർ .... : ചെറുകഥ!

നാട്ടിൽ ഉത്സവപ്രതീതി ഉയർത്തി ഒരു വീടിനു മുന്നിൽ...

read more

കവിത!

ഭൂതകാലത്തിന്റെ സമ്പന്നതയാണ് ഞാൻ.... read more

സുന്ദരി ചെല്ലമ്മ!

മഹാരാജാവിനെ പ്രണയിച്ച ഭ്രാന്തിയെ അറിയുമോ ? ഒരു...
read more