രചനകൾ

മരിക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കുന്നവർ .... : ചെറുകഥ!

നാട്ടിൽ ഉത്സവപ്രതീതി ഉയർത്തി ഒരു വീടിനു മുന്നിൽ...

read more

കവിത!

ഭൂതകാലത്തിന്റെ സമ്പന്നതയാണ് ഞാൻ.... read more

സുന്ദരി ചെല്ലമ്മ!

മഹാരാജാവിനെ പ്രണയിച്ച ഭ്രാന്തിയെ അറിയുമോ ? ഒരു...
read more

ചെറുകഥ : മൃണാളിനി !

മൃണാളിനി                    ●●~~~~~~●●    ...
read more

അച്ഛൻ പ്ലാവ്!

കഥ അച്ഛൻ പ്ലാവ് രംഗം 1 പുലർച്ചെയുള്ള ഓട്ടം...
read more

പിലാത്തറ ദം - ബിരിയാണി !

മിനിക്കഥ   പിലാത്തറ ദം - ബിരിയാണി പാന്റ്സിന്റെ...
read more