അടുക്കള

വിഷു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ണി അപ്പം !

ഉണ്ണി അപ്പം.

ചേരുവകൾ...

read more

ജോർദ്ദാൻ ബിരിയാണിയും പിന്നെ  ബീഫും ഫ്രെയ്യും !

പിലാത്തറയിലെ രുചിയിടങ്ങൾ തേടിയുള്ള...

read more

ചക്കക്കുരു മാങ്ങാ കറി !

ചക്കക്കുരു മാങ്ങാ കറി With മുരിങ്ങ...

read more

ചക്ക ചുള്ള അച്ചാർ !

ചക്ക ചുള്ള അച്ചാർ  പിലാത്തറ...

read more

ചക്കകുരു ദോശ  !

ചക്കകുരു ദോശ - പിലാത്തറ...

read more

ചക്കപ്പഴം പ്രഥമൻ !

 ചക്കപ്പഴം പായസം                      ...
read more

ചക്കപ്പഴം മധുര ഇഡലി !

.☺☺☺☺☺ ചക്കപ്പഴം മധുര ഇഡലി ..............................   അര കിലോ...
read more

മുതിര തോരൻ!

മുതിര കുക്കറിലിട്ട്  വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ചു ഉപ്പും...
read more

മഷ്റൂം  പെപ്പർ  ഫ്രൈ!

  "മഷ്റൂം  പെപ്പർ  ഫ്രൈ"  ആവശ്യമുള്ള...
read more