അഭിമുഖം

ഒരു വെടിക്കെട്ട് പടവും കണ്ണൂരിലെ ആൺകുട്ടിയും !!!!

അടുത്തകാലത്ത് ഇറങ്ങിയ സിനിമയിൽ വച്ച് നമ്മെ...

read more

സെൻട്രൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫോറം  കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു !

ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഹ്യൂമൻ...

read more

മലയാളിയും മരുന്നും  പിന്നെ തകർന്ന  ചിന്താഗതിയും!

ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട്...

read more

പ്രവാസം അന്നും ഇന്നും !

 പ്രവാസിയും നാടും അതിന്...

read more

നീതി നിഷേധം "അമ്മ"യിൽ ആദ്യമായല്ല.!

നീതി നിഷേധം "അമ്മ"യിൽ ആദ്യമായല്ല. read more

കരുണ വറ്റാത്ത ഹൃദയങ്ങൾ !

മനുഷ്യന്‍ അവനവനിസത്തിലേക്കും...

read more