പഠിപ്പുര

കെ എൽ സി പിലാത്തറയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.!

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭാഷകൾ പഠിക്കാനുള്ള വേദിയായ...

read more

Medical Scribing Course @ Your Town !

A Medical Scribing Specialist is a personal assistant to the physician, performing among many tasks, electronic record keeping...

read more

പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കായി കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും!

പയ്യന്നൂർ : ജെ സി ഐ പെരുമ്പയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്ലസ്...

read more

വിഷു അറിവുകൾ!

മേടം ഒന്ന് എത്താറായി (വിഷുവിന്) ..... ഇനി നടാനുള്ള...

read more

റോബോട്ടിക് പഠനം പിലാത്തറയിൽ !

സമ്മർ വെക്കേഷൻ ക്യാമ്പിൽ റോബോട്ടിക്...

read more

ശിവരാത്രി മാഹാത്മ്യം!

“ആയിരം ഏകാദശിക്കു തുല്യമാണ് അര...

read more

മന്നത്ത്‌ പത്മനാഭൻ!

മന്നത്ത്‌ പത്മനാഭൻ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക സാമുദായിക...
read more

ഇടം കയ്യൻമാർ ഉണ്ടാകുന്നത്.!

ഇടം കൈ പ്രതിഭാസത്തിന്‍റെ കാരണം പൂർണമായും...
read more