രാമപുരം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിലെ കൊടിയേറ്റ രഥോത്സവം തുടങ്ങി.!

രാമപുരം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിലെ കൊടിയേറ്റ രഥോത്സവം...
read more

മാടായി ഇട്ടമ്മൽ ക്ഷേത്ര കളിയാട്ടത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം!

പഴയങ്ങാടി∙ മാടായി ഇട്ടമ്മൽ പുതിയഭഗവതി...

read more