കൃഷി

പടവലം കൃഷി!

പടവലം  ---------- കേരളത്തില്‍ ധാരാളമായി...
read more

പഴം ജാം എന്തൊരു സ്വാദ് !!

പഴം ജാം ( Banana Jam) ചേരുവകള്‍ : പാളയംകോടൻ പഴം - 25 എണ്ണം  ...
read more

ഒന്നുശ്രെദ്ധിക്കു .... ദയവായി ചപ്പ് ചവറുകൾ തീയിടരുത് !

ദയവായി ചപ്പ് ചവറുകൾ തീയിടരുത്. കരിയിലകൾ കത്തിക്കരുത്....
read more

നെല്ലിക്ക അമൂല്യ ഔഷധം!

നെല്ലിക്ക അമൂല്യ ഔഷധം നെല്ലിക്കയും കറുകയും കറ്റാർ...
read more

പാവലിലെ കൃത്രിമ പരാഗണം!

പാവലിലെ കൃത്രിമ പരാഗണം ടിപ്സ്  പലരും പരീക്ഷിച്ച്...
read more

ജൈവ വിളവിനായ് ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് തയ്യാറാകാം !

ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് പച്ചക്കറികളുടെ ഇഷ്ട തോഴിയാണ്. ഓരോ...
read more

മികച്ച വിളവിനായ് അമൃത ജലം!

അമൃത ജലം -------------------- ഇത് ചാണകം മൂത്രം ശര്‍ക്കര എന്നിവയുടെ...
read more

വിഷരഹിതപച്ചക്കറിക്കായി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ!

വിഷരഹിതപച്ചക്കറിക്കായി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക്...
read more

കൃഷിത്തോട്ടം ഗ്രൂപ്പ് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ!

സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകൾ എന്നത് ഇന്നൊരു വാർത്തയല്ല   കാർഷിക...
read more